Savremeni oklopni automobili

Ovo je kutak koji posvecujemo drugim ruskim markama, kao sto su ZIL, UAZ, AZLK,....

Moderator: parkvets

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1055
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Savremeni oklopni automobili

Post by KamAZ driver »

Овде сам приредио један текст са сајта "Русская сила" о овом оклопном транспортеру јер искрено, нисам имао воље да сам састављам једну заокржену причу о возилу од свих података које сам сазнао. И овај текст је једна заокружена прича и мислим да је занимљив за прочитати, не дави пуно. Иначе, текст је од пре неколико година и засигурно има нових чињеница од тада.

Oклопни транспортер БПМ-97
(Бронированная Пограничная Машина обрасца 97. г – Оклопљено погранично возило, модел 97.)"Выстрел" ("Пуцањ")

Ovde sam priredio jedan tekst sa sajta "Russkaя sila" o ovom oklopnom transporteru jer iskreno, nisam imao volje da sam sastavljam jednu zaokrženu priču o vozilu od svih podataka koje sam saznao. I ovaj tekst je jedna zaokružena priča i mislim da je zanimljiv za pročitati, ne davi puno. Inače, tekst je od pre nekoliko godina i zasigurno ima novih činjenica od tada.

Oklopni transporter BPM-97
(Бронированная Пограничная Машина обрасца 97. г – Oklopljeno pogranično vozilo, model 97.)"Выстрел" ("Pucanj")


Image

Идеја израде једноставног и јефтиног оклопљеног возила/аутомобила на серијским "камионским" агрегатима није нова. Такве конструкције биле су посебно популарне у СССР-у од '30. до '50. година – узмимо на пример, послератне БТР-40 и БТР-152 (као њихова основа послужили су, респектативно, ГАЗ-63 и ЗиС-151 са интегралним погоном). После је СССР бацила акценат на масивније и моћније оклопне транспортере, али како је показало време, остала је потреба за лаким двоосовинским оклопљеним возилима.

1997. године су заједно, КамАЗ и војно-технички институт "Бауман", уз употребу склопова и агрегата серијског возила повећане проходности КамАЗ-4326, била израђена ходна макета возила "Выстрел" са челичним корпусом возила, које је касније добило ознаку "оклопљено погранично возило БПМ-97". БПМ има габарите обичних цивилних возила дате категорије и може се користити како у условима где нема путева, тако и на јавним путевима баз икаквих ограничења. При томе оклопљени транспортер задржава брзину и маневарност камиона.

Основна улога возила је обезбеђивање дејстава војног састава пограничних снага при испуњавању широког дијапазона задатака на чувању државне границе. Пројектанти су додатно предвидели могућност употребе возила у варијантама штабног или патролног возила. Оклопник може да превози рањене, служи као извиђач или у случају нужде, да превози ухапшене или драгоцености.

Варени корпус/тело возила из "Курганмашзавода" је самоносећи. Горњи део корпуса издржава зрна митраљеза калибра 12,7 мм са дистанце од 300 метара, доњи и задњи део корпуса издржавају зрна калибра 7,62 x 54 Р са дистанце од 30 метара, а оклопљено је и доња страна корпуса. Возило је подељено на моторни одсек и одсек за посаду. На корпусу су израђени и бочна и задња врата, отвори за десантирање и за маханичара и старешину возила.

Ideja izrade jednostavnog i jeftinog oklopljenog vozila/automobila na serijskim "kamionskim" agregatima nije nova. Takve konstrukcije bile su posebno popularne u SSSR-u od '30. do '50. godina – uzmimo na primer, posleratne BTR-40 i BTR-152 (kao njihova osnova poslužili su, respektativno, GAZ-63 i ZiS-151 sa integralnim pogonom). Posle je SSSR bacila akcenat na masivnije i moćnije oklopne transportere, ali kako je pokazalo vreme, ostala je potreba za lakim dvoosovinskim oklopljenim vozilima.

1997. godine su zajedno, KamAZ i vojno-tehnički institut "Bauman", uz upotrebu sklopova i agregata serijskog vozila povećane prohodnosti KamAZ-4326, bila izrađena hodna maketa vozila "Vыstrel" sa čeličnim korpusom vozila, koje je kasnije dobilo oznaku "oklopljeno pogranično vozilo BPM-97". BPM ima gabarite običnih civilnih vozila date kategorije i može se koristiti kako u uslovima gde nema puteva, tako i na javnim putevima baz ikakvih ograničenja. Pri tome oklopljeni transporter zadržava brzinu i manevarnost kamiona.

Osnovna uloga vozila je obezbeđivanje dejstava vojnog sastava pograničnih snaga pri ispunjavanju širokog dijapazona zadataka na čuvanju državne granice. Projektanti su dodatno predvideli mogućnost upotrebe vozila u varijantama štabnog ili patrolnog vozila. Oklopnik može da prevozi ranjene, služi kao izviđač ili u slučaju nužde, da prevozi uhapšene ili dragocenosti.

Vareni korpus/telo vozila iz "Kurganmašzavoda" je samonoseći. Gornji deo korpusa izdržava zrna mitraljeza kalibra 12,7 mm sa distance od 300 metara, donji i zadnji deo korpusa izdržavaju zrna kalibra 7,62 x 54 R sa distance od 30 metara, a oklopljeno je i donja strana korpusa. Vozilo je podeljeno na motorni odsek i odsek za posadu. Na korpusu su izrađeni i bočna i zadnja vrata, otvori za desantiranje i za mahaničara i starešinu vozila.
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1055
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver »

Image Image

На БПМ-97 постављена су два заштићена резервоара од по 125 литара и додатни резервоар од 20 литара унутар оклопљеног корпуса. Возило је опремљено аутономним грејачем који допушта одржавање радне температуре у одсеку за посаду независно од рада мотора. Такође, на возилу је уграђен и филтро-вентилациони систем

Примена унификованих склопова и агрегата обезбеђује 270.000 километара до генералног ремонта. Серијски склопови и агрегати допуштају поједностављивање процеса производње и ремонта возила. Конструкција дозвољава техничку контролу и ремонт техничким средствима намењеним серијским возилима и шасијама КамАЗ-а. Примена агрегата серијске производње условило је значајно снижење цене возила.

Од марта 2000. године у КамАЗ-у су провођена испитивања прототипа, и где је на крају 2000. године почела припрема производње пробне партије БПМ-97. Познато је да су до средине 2001 године израђена још не мање од два примерка возила. Серијска производња и пријем возила у пограничне јединице још увек стопирано због ограничених финансијских могућности

Оно што ја могу да додам овом тексту је да је једна од одлика конструкције овог возила V oблик доњег дела корпуса, што има велики утицај на против-минску заштиту јер такав облик разбија ударни талас активиране мине и на тај начин смањује могућност угрожавања посаде. Такође, треба напоменути и то да ово није борбено возило, већ првенствено транспортно са неким степеном заштите посаде. Идеја конструкора је првенствено била да се замени обичан ГАЗ-66, камионче налик нашем војном ТАМ-у 110.

Na BPM-97 postavljena su dva zaštićena rezervoara od po 125 litara i dodatni rezervoar od 20 litara unutar oklopljenog korpusa. Vozilo je opremljeno autonomnim grejačem koji dopušta održavanje radne temperature u odseku za posadu nezavisno od rada motora. Takođe, na vozilu je ugrađen i filtro-ventilacioni sistem

Primena unifikovanih sklopova i agregata obezbeđuje 270.000 kilometara do generalnog remonta. Serijski sklopovi i agregati dopuštaju pojednostavljivanje procesa proizvodnje i remonta vozila. Konstrukcija dozvoljava tehničku kontrolu i remont tehničkim sredstvima namenjenim serijskim vozilima i šasijama KamAZ-a. Primena agregata serijske proizvodnje uslovilo je značajno sniženje cene vozila.

Od marta 2000. godine u KamAZ-u su provođena ispitivanja prototipa, i gde je na kraju 2000. godine počela priprema proizvodnje probne partije BPM-97. Poznato je da su do sredine 2001 godine izrađena još ne manje od dva primerka vozila. Serijska proizvodnja i prijem vozila u pogranične jedinice još uvek stopirano zbog ograničenih finansijskih mogućnosti

Ono što ja mogu da dodam ovom tekstu je da je jedna od odlika konstrukcije ovog vozila V oblik donjeg dela korpusa, što ima veliki uticaj na protiv-minsku zaštitu jer takav oblik razbija udarni talas aktivirane mine i na taj način smanjuje mogućnost ugrožavanja posade. Takođe, treba napomenuti i to da ovo nije borbeno vozilo, već prvenstveno transportno sa nekim stepenom zaštite posade. Ideja konstrukora je prvenstveno bila da se zameni običan GAZ-66, kamionče nalik našem vojnom TAM-u 110.


Image Image Image

Техничке карактеристике БПМ-97
образац - 4x4
маса - 10500 кг.
маса вученог возила - 5000 кг.
посада - 2+8 особа
клиренс - 365 мм.
степен заштите – од пешадијског оружја
тип мотора - КамАЗ-740.10-20 (дизел, V8)
снага мотора – 240 к.с.
максимална брзина – 90 км/ч
аутономија на путу – 1100 км.
савладиви успон – 30 степени
савладиви газ – 1,75 м

Tehničke karakteristike BPM-97
obrazac - 4x4
masa - 10500 kg.
masa vučenog vozila - 5000 kg.
posada - 2+8 osoba
klirens - 365 mm.
stepen zaštite – od pešadijskog oružja
tip motora - KamAZ-740.10-20 (dizel, V8)
snaga motora – 240 k.s.
maksimalna brzina – 90 km/č
autonomija na putu – 1100 km.
savladivi uspon – 30 stepeni
savladivi gaz – 1,75 m
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
jeronimo
Posts: 3372
Joined: Thu Mar 08, 2007 11:45 pm
Automobil: vaz21214-20
Location: beograd

Post by jeronimo »

prelazi zid od 40 cm...(vertikalana prepreka) :lol:
" :) Prva,druga,kuplung,treća ruski ti je menjač sila :) "

User avatar
Bojan
Posts: 773
Joined: Fri Feb 02, 2007 2:47 am
Location: Vrsac

Post by Bojan »

Koliko onda blato prelazi :lol:
http://suv-freak.forum-2007.com

User avatar
jeronimo
Posts: 3372
Joined: Thu Mar 08, 2007 11:45 pm
Automobil: vaz21214-20
Location: beograd

Post by jeronimo »

1.75m :lol:
" :) Prva,druga,kuplung,treća ruski ti je menjač sila :) "

User avatar
Bojan
Posts: 773
Joined: Fri Feb 02, 2007 2:47 am
Location: Vrsac

Post by Bojan »

Jos malo pa ko ja.1.82 m :shock:
http://suv-freak.forum-2007.com

User avatar
jeronimo
Posts: 3372
Joined: Thu Mar 08, 2007 11:45 pm
Automobil: vaz21214-20
Location: beograd

Post by jeronimo »

to bi već bilo živo blato :lol:
" :) Prva,druga,kuplung,treća ruski ti je menjač sila :) "

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1055
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver »

Ево још једног актуелног руског оклопног (може да буде и такав, ако баш треба) аутомобила. Ради се о ГАЗ-овом "Воднику"

Прво појављивање "Водника", то јест, његове цивилне верзије ГАЗ-3907 било је на сајму средстава за службе спасавања 1994. године и прошла је сасвим без неке помпе, а новинари су одмах крстили ново возило као "Руски Хамер". Конструктори су уверавали да су та два возила и конструкционо и дизајнерски различита возила.

Evo još jednog aktuelnog ruskog oklopnog (može da bude i takav, ako baš treba) automobila. Radi se o GAZ-ovom "Vodniku"

Prvo pojavljivanje "Vodnika", to jest, njegove civilne verzije GAZ-3907 bilo je na sajmu sredstava za službe spasavanja 1994. godine i prošla je sasvim bez neke pompe, a novinari su odmah krstili novo vozilo kao "Ruski Hamer". Konstruktori su uveravali da su ta dva vozila i konstrukciono i dizajnerski različita vozila.


Image Image

Име "Водник" не значи исто што и у нашем језику. На руском језику постоје два тумачења – грађанско и оно из словенске митологије. Грађански превод речи "водник" (чита се као "вадњик") је бродарац, а оно значење из митологије, које ми се чини вероватније у овом случају, је да је то један од синонима за воденог духа који обитава у води, у свом дворцу и мами к себи људе који му се допадну (млађане девојке понајвише – није ни он луд). По митологији, јавља је вриштањем и кикотањем. У хришћанству, водник је постао пали анђео кога је Бог протерао са небеса и који је упао у воду. И није само то име оно које везује ово возило за воду, али о томе мало касније.

Иако овај аутомобил носи ознаку ГАЗ-а (Горковски Аутомобилски Завод из, некада града Горког, сада Нижњег Новгорода), он је произведен у Арзамаском машинском заводу (из града Арзамаса, разуме се), где су произвођени четвороосовински БТР-70, БТР-80 и двоосовински БРДМ оклопни точкаши. БТР-ови имају наследника у БТР-90 "Росток" (у преводу – изданак; веома питомо име за војно возило), а после престанка производње БРДМ-а (мислим да је у питању '89. година) и даље је постојало интересовање за возило сличног профила, те се појавио "Водник", али као и све у време '90-их у Русији, и за његову серијску производњу није било новца код главног наручиоца, армије, иако је возило прошло сва тестирања и добило препоруку за серијску производњу.

Ime "Vodnik" ne znači isto što i u našem jeziku. Na ruskom jeziku postoje dva tumačenja – građansko i ono iz slovenske mitologije. Građanski prevod reči "vodnik" (čita se kao "vadnjik") je brodarac, a ono značenje iz mitologije, koje mi se čini verovatnije u ovom slučaju, je da je to jedan od sinonima za vodenog duha koji obitava u vodi, u svom dvorcu i mami k sebi ljude koji mu se dopadnu (mlađane devojke ponajviše – nije ni on lud). Po mitologiji, javlja je vrištanjem i kikotanjem. U hrišćanstvu, vodnik je postao pali anđeo koga je Bog proterao sa nebesa i koji je upao u vodu. I nije samo to ime ono koje vezuje ovo vozilo za vodu, ali o tome malo kasnije.

Iako ovaj automobil nosi oznaku GAZ-a (Gorkovski Automobilski Zavod iz, nekada grada Gorkog, sada Nižnjeg Novgoroda), on je proizveden u Arzamaskom mašinskom zavodu (iz grada Arzamasa, razume se), gde su proizvođeni četvoroosovinski BTR-70, BTR-80 i dvoosovinski BRDM oklopni točkaši. BTR-ovi imaju naslednika u BTR-90 "Rostok" (u prevodu – izdanak; veoma pitomo ime za vojno vozilo), a posle prestanka proizvodnje BRDM-a (mislim da je u pitanju '89. godina) i dalje je postojalo interesovanje za vozilo sličnog profila, te se pojavio "Vodnik", ali kao i sve u vreme '90-ih u Rusiji, i za njegovu serijsku proizvodnju nije bilo novca kod glavnog naručioca, armije, iako je vozilo prošlo sva testiranja i dobilo preporuku za serijsku proizvodnju.


Image Image Image

Већином базиран на серијским склоповима и агрегатима серијских возила, Водник је максимално оспособљен за серијску производњу релативно скромним средствима и технолошком припремом. Основа конструкције је модуларна шема израде. Варени самоносећи корпус облика корита и глатког дна има два демонтажна модула – предњи и задњи. Предњи модул у себи садржи моторни одсек и одсек за управљање возилом који су херметички одвојени. Сад, на овим фоткама које сам покачио овде је већином троместна верзија предњег модула, али постоји и асиметрични предњи двоместни модул. По томе су и дата два индекса, две ознаке типа "Водника".

Најкраће, распоред код њих је овакав: код троместне верзије са ознаком ГАЗ-39371 возач је лево, поред њега сувозач и онај трећи је на задњем иза возача, док је десно од њега моторни одсек. Код двоместне верзије са ознаком ГАЗ-3937, разлика је то што не постоји место за сувозача, па је и различит изглед предњег модула. То жонглирање око предњег модула и распореда чланова посаде у њему је довела и до премена дужине возила – 5,38 метара према 5,74 метара у корист троместне верзије. У корист ње иде и то што она за улазак посаде има двоја врата (за возача и совозача), а за оног трећег, иза возача, предвиђен је отвор, баш као што и на тој двоместној верзији постоје само два отвора за улатак возача о онога иза њега. Ипак је то возило првенствено војне намене. На малим фоткама две црвено-бела "Водника" припремљених за неко такмичење види се тај асиметрични предњи модул. Ако баш тражите, наћићу вам и фотку већег формата неког са таквим предњим модулом.

Većinom baziran na serijskim sklopovima i agregatima serijskih vozila, Vodnik je maksimalno osposobljen za serijsku proizvodnju relativno skromnim sredstvima i tehnološkom pripremom. Osnova konstrukcije je modularna šema izrade. Vareni samonoseći korpus oblika korita i glatkog dna ima dva demontažna modula – prednji i zadnji. Prednji modul u sebi sadrži motorni odsek i odsek za upravljanje vozilom koji su hermetički odvojeni. Sad, na ovim fotkama koje sam pokačio ovde je većinom tromestna verzija prednjeg modula, ali postoji i asimetrični prednji dvomestni modul. Po tome su i data dva indeksa, dve oznake tipa "Vodnika".

Najkraće, raspored kod njih je ovakav: kod tromestne verzije sa oznakom GAZ-39371 vozač je levo, pored njega suvozač i onaj treći je na zadnjem iza vozača, dok je desno od njega motorni odsek. Kod dvomestne verzije sa oznakom GAZ-3937, razlika je to što ne postoji mesto za suvozača, pa je i različit izgled prednjeg modula. To žongliranje oko prednjeg modula i rasporeda članova posade u njemu je dovela i do premena dužine vozila – 5,38 metara prema 5,74 metara u korist tromestne verzije. U korist nje ide i to što ona za ulazak posade ima dvoja vrata (za vozača i sovozača), a za onog trećeg, iza vozača, predviđen je otvor, baš kao što i na toj dvomestnoj verziji postoje samo dva otvora za ulatak vozača o onoga iza njega. Ipak je to vozilo prvenstveno vojne namene. Na malim fotkama dve crveno-bela "Vodnika" pripremljenih za neko takmičenje vidi se taj asimetrični prednji modul. Ako baš tražite, naćiću vam i fotku većeg formata nekog sa takvim prednjim modulom.


Image Image Image
Last edited by KamAZ driver on Thu Nov 22, 2007 11:53 am, edited 1 time in total.
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1055
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver »

Задњи модул је одељак који се може користити за превоз људи и ствари у отвореном или затвореном модулу, монтажу различите опреме (од радио и електронске, преко разног оружја) и за било чим се покаже потреба. Баш тај задњи модул је оно што "Водника" одваја од сличних возила – за по' сата у пољским условима је могућа заменити тај задњи модул и поставити неки други, зависно од потреба. У верзији за превоз људи, да се у "Водника" лако спаковати 10-11 људи. Пошто су ове верзије амфибијске, могуће је поставити две механичке турбине за воду које омогућавају брзину пловљења од 12 км/ч.

"Водник" је могућа комплетирати разним моторима са снагом од 170 до 275 к.с., па је "под хаубом" виђено неколико мотора: од "Катерпилара"-3114, "Хино"'Ј07Ц, до домаћих ГАЗ-562 и ЈаМЗ-460. Кажу да је потрошња око 15 л/100 км

Zadnji modul je odeljak koji se može koristiti za prevoz ljudi i stvari u otvorenom ili zatvorenom modulu, montažu različite opreme (od radio i elektronske, preko raznog oružja) i za bilo čim se pokaže potreba. Baš taj zadnji modul je ono što "Vodnika" odvaja od sličnih vozila – za po' sata u poljskim uslovima je moguća zameniti taj zadnji modul i postaviti neki drugi, zavisno od potreba. U verziji za prevoz ljudi, da se u "Vodnika" lako spakovati 10-11 ljudi. Pošto su ove verzije amfibijske, moguće je postaviti dve mehaničke turbine za vodu koje omogućavaju brzinu plovljenja od 12 km/č.

"Vodnik" je moguća kompletirati raznim motorima sa snagom od 170 do 275 k.s., pa je "pod haubom" viđeno nekoliko motora: od "Katerpilara"-3114, "Hino"'J07C, do domaćih GAZ-562 i JaMZ-460. Kažu da je potrošnja oko 15 l/100 km


Image Image Image

Возило је предвиђено за температуре од -45°С до +50°С, влажности ваздуха до 98%, надморске висине до 45000 метара и да не давим таквим стварима. Такође има погон на све точкове, серво (за ГАЗ-3937 - са једним радним цилиндром, за ГАЗ-39371 - са два), независно торзионо ослањање точкова са телескопским амортизерима, систем за централизовано мењање притиска у пнеуматицима, хлађење и грејање кабине, интерну везу између чланова посаде...

Мењач је петостепени са једним степеном хода уназад, редуктор је механички двостепени, диференцијали су са повишеним трењем. Наплатци су са демонтажним ободом, а гуме су 13.00-18 са могућношћу добијања верзија отпорних на метке. Кочнице су добоши, пнеумо-хидрауличне са раздељеним кочењем осовина. Електроинсталација је 24V, са два акумулатора 12V 110А или шест 12V 55А

Vozilo je predviđeno za temperature od -45°C do +50°C, vlažnosti vazduha do 98%, nadmorske visine do 45000 metara i da ne davim takvim stvarima. Takođe ima pogon na sve točkove, servo (za GAZ-3937 - sa jednim radnim cilindrom, za GAZ-39371 - sa dva), nezavisno torziono oslanjanje točkova sa teleskopskim amortizerima, sistem za centralizovano menjanje pritiska u pneumaticima, hlađenje i grejanje kabine, internu vezu između članova posade...

Menjač je petostepeni sa jednim stepenom hoda unazad, reduktor je mehanički dvostepeni, diferencijali su sa povišenim trenjem. Naplatci su sa demontažnim obodom, a gume su 13.00-18 sa mogućnošću dobijanja verzija otpornih na metke. Kočnice su doboši, pneumo-hidraulične sa razdeljenim kočenjem osovina. Elektroinstalacija je 24V, sa dva akumulatora 12V 110A ili šest 12V 55A


Image Image

Техничке карактеристике:

Мотори:
Хино Ј07Ц: редни, 5-цил, дизел, 6634 цм3, 165 к.с./2900 о/мин, 451 Нм/1500 о/мин
Катерпилар 3114: редни, 4-цил, турбо-дизел, 4400 цм3, 148 к.с.
ЈаМЗ-460: редни, 4-цил, турбо-дизел, 3998 цм3, 160 к.с./2400 о/мин, 588 Нм/1200-1600 о/мин
ГАЗ-562: редни, дизел, 2890 цм3, 125 к.с., 215 Нм

ГАЗ-3937 (ГАЗ-39371)
Дужина, м: 5,38 (5,74)
Ширина, м: 2,6
Висина, м: 2,56
Клиренс, м: 0,475
База, м: 3
Траг точкова, м: 2,23
Маса празног возила без модула, т: 4,2 (4,3)
Максимална маса, т: 6,6 (7,05)
Маса вучене приколице, т: 2,5
Максимална брзина, км/ч: 100-130
Аутономија хода, км: 1000
Радиус окрета, м: 10
Максимални успон кога оптерећено возило може да пређе, степени: 30
Максимални попречни нагиб (оптерећено возило), степени: 45

Tehničke karakteristike:

Motori:
Hino J07C: redni, 5-cil, dizel, 6634 cm3, 165 k.s./2900 o/min, 451 Nm/1500 o/min
Katerpilar 3114: redni, 4-cil, turbo-dizel, 4400 cm3, 148 k.s.
JaMZ-460: redni, 4-cil, turbo-dizel, 3998 cm3, 160 k.s./2400 o/min, 588 Nm/1200-1600 o/min
GAZ-562: redni, dizel, 2890 cm3, 125 k.s., 215 Nm

GAZ-3937 (GAZ-39371)
Dužina, m: 5,38 (5,74)
Širina, m: 2,6
Visina, m: 2,56
Klirens, m: 0,475
Baza, m: 3
Trag točkova, m: 2,23
Masa praznog vozila bez modula, t: 4,2 (4,3)
Maksimalna masa, t: 6,6 (7,05)
Masa vučene prikolice, t: 2,5
Maksimalna brzina, km/č: 100-130
Autonomija hoda, km: 1000
Radius okreta, m: 10
Maksimalni uspon koga opterećeno vozilo može da pređe, stepeni: 30
Maksimalni poprečni nagib (opterećeno vozilo), stepeni: 45


Image Image Image
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1055
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver »

Image

Не знају од свих из бившег СССР-а само Руси да праве аутомобиле и осталу технику. Овог пута сам припремио нешто о украинском оклопном аутомобилу Дозор Б. Да, постоји и модел Дозор А, али биће дана када ћемо се зезати и качити фотке смешних прометала. Сећате се чланка о оном руском квази-Хамеру на бази камиона? Е па он још и није тако накарадан колико је тај Дозор А. Оба ова возила произвео је харковски конструкциони биро за машиноградњу "Морозов" (у оригиналу - Харьковское Конструкторское Бюро по Машиностроению имени А. А. Морозова) - http://www.morozov.com.ua/ .

Људи имају велико искуство у производњи тенкова и оклопних транспортера још из доба СССР-а. По распаду државе није било купаца, па су морали да изађу са нечим што би се дало продати. Прво решење које су смислили су вишенаменска возила која су увек тражена у мировним и сличним мисијама широм света.

Ne znaju od svih iz bivšeg SSSR-a samo Rusi da prave automobile i ostalu tehniku. Ovog puta sam pripremio nešto o ukrainskom oklopnom automobilu Dozor B. Da, postoji i model Dozor A, ali biće dana kada ćemo se zezati i kačiti fotke smešnih prometala. Sećate se članka o onom ruskom kvazi-Hameru na bazi kamiona? E pa on još i nije tako nakaradan koliko je taj Dozor A. Oba ova vozila proizveo je harkovski konstrukcioni biro za mašinogradnju "Morozov" (u originalu - Харьковское Конструкторское Бюро по Машиностроению имени А. А. Морозова) - http://www.morozov.com.ua/ .

Ljudi imaju veliko iskustvo u proizvodnji tenkova i oklopnih transportera još iz doba SSSR-a. Po raspadu države nije bilo kupaca, pa su morali da izađu sa nečim što bi se dalo prodati. Prvo rešenje koje su smislili su višenamenska vozila koja su uvek tražena u mirovnim i sličnim misijama širom sveta.


Image Image Image Image

Обе варијанте, А и Б, развијене су на истој механичкој бази, с тим што је А неоклопљена верзија, док Б има оклоп.Постоји пракса да се на основну верзију неког возила поставља оклоп, али овде то (на срећу) није био случај. Оклопљена верзија је конструисана самостално на истој механичкој бази.

То потврђује и концепција возила која има моторни одељак иза којег је велики одељак за путнике, док је код А верзије приметан моторни одсек, одсек за путнике и одсек за терет.

Све у свему, Дозор Б је у ствари оклопни транспортер који посаду и путнике штити од ватре пешадијског оружја и АБХ средстава. Осим за превоз људи, може се користити као оклопни камион или возило за евакуцију, као извиђачко возило, АБХ извиђање, штабно или амбулантно возило.

Obe varijante, A i B, razvijene su na istoj mehaničkoj bazi, s tim što je A neoklopljena verzija, dok B ima oklop.Postoji praksa da se na osnovnu verziju nekog vozila postavlja oklop, ali ovde to (na sreću) nije bio slučaj. Oklopljena verzija je konstruisana samostalno na istoj mehaničkoj bazi.

To potvrđuje i koncepсija vozila koja ima motorni odeljak iza kojeg je veliki odeljak za putnike, dok je kod A verzije primetan motorni odsek, odsek za putnike i odsek za teret.

Sve u svemu, Dozor B je u stvari oklopni transporter koji posadu i putnike štiti od vatre pešadijskog oružja i ABH sredstava. Osim za prevoz ljudi, može se koristiti kao oklopni kamion ili vozilo za evakuciju, kao izviđačko vozilo, ABH izviđanje, štabno ili ambulantno vozilo.


Image

Посаду чине 3+8 чланова, маса возила је 6300 кг., дужина 5200 мм, ширина 2400 мм, висина 2640 мм (са 12,7 мм НСВТ митраљезом на постољу са дистанционим управљањем), погон је 4x4, клиренс је 400 мм, савладава успон у 30 степени, аутономија 1000 км.

Три су мотора предвиђена за ово возило, сва три су турбодизели са међухладњаком (илити интеркулером). Прва два су четвороцилиндрични са 122 к.с. и 136 к.с., а трећи је шестоцилиндраш са 197 к.с.. Четворцилиндраши се комплетирају са механичким мењачима, а шестоцилиндраш са аутоматским. Максимална брзина варира од 90 до 105 км/ч, у зависности од мотора.

На фоткама се виде оклопне плоче које су под нагибом. Осим што доприноси отпорности на поготке, то доприноси и већој отпорности оклопног корпуса на нагазне мине.

Распоред путника у возилу је такав да 6 од њих седе уз бочне стране возила, по 3 на свакој и то тако да су седишта искошена да би било више места за ноге и прлазак кроз возило осталима. Још два путника седе на седиштима иза возача и сувозача. Непосредно иза њих, а изнад централног гребена, трећи члан посаде.

Коме је овакво чудо намењено? Па наравно, сиромашним земљама чије армије могу да живе са возилима модерне концепције без брда разне електронике, типа земаља бившег СССР-а, Африке и Азије.

Posadu čine 3+8 članova, masa vozila je 6300 kg., dužina 5200 mm, širina 2400 mm, visina 2640 mm (sa 12,7 mm NSVT mitraljezom na postolju sa distancionim upravljanjem), pogon je 4x4, klirens je 400 mm, savladava uspon u 30 stepeni, autonomija 1000 km.

Tri su motora predviđena za ovo vozilo, sva tri su turbodizeli sa međuhladnjakom (iliti interkulerom). Prva dva su četvorocilindrični sa 122 k.s. i 136 k.s., a treći je šestocilindraš sa 197 k.s.. Četvorcilindraši se kompletiraju sa mehaničkim menjačima, a šestocilindraš sa automatskim. Maksimalna brzina varira od 90 do 105 km/č, u zavisnosti od motora.

Na fotkama se vide oklopne ploče koje su pod nagibom. Osim što doprinosi otpornosti na pogotke, to doprinosi i većoj otpornosti oklopnog korpusa na nagazne mine.

Raspored putnika u vozilu je takav da 6 od njih sede uz bočne strane vozila, po 3 na svakoj i to tako da su sedišta iskošena da bi bilo više mesta za noge i prlazak kroz vozilo ostalima. Još dva putnika sede na sedištima iza vozača i suvozača. Neposredno iza njih, a iznad centralnog grebena, treći član posade.

Kome je ovakvo čudo namenjeno? Pa naravno, siromašnim zemljama čije armije mogu da žive sa vozilima moderne koncepcije bez brda razne elektronike, tipa zemalja bivšeg SSSR-a, Afrike i Azije.


Image Image Image Image
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
ciccio-75
Posts: 127
Joined: Wed Mar 28, 2007 10:22 pm
Location: istria-croatia

Post by ciccio-75 »

jeronimo wrote:prelazi zid od 40 cm...(vertikalana prepreka) :lol:
pa toliko i ja s nivom prelazim.........odkad sam branike i skuiju prepravio podigao ju i stavio vece gume............
LADA NIVA CLUB
http://forums.cjb.net/ladanivaclub.html
[img]http://img444.imageshack.us/img444/5625/onlyinnivacd7.gif[/img]

User avatar
Alekre
Posts: 2145
Joined: Fri Dec 29, 2006 1:26 am
Location: Smederevo

Post by Alekre »

Da li si siguran?

User avatar
ciccio-75
Posts: 127
Joined: Wed Mar 28, 2007 10:22 pm
Location: istria-croatia

Post by ciccio-75 »

Alekre wrote:Da li si siguran?
ako meni govoris,jesam siguran sam........ja sam se popeo,a prijatelj s wranglerom 2.5 nije uspio,imao je gume 225/20r15 a ja 195/85r15(30/9.0r15) i lada je dignuta za 2 incha.......a wrangler serijski
LADA NIVA CLUB
http://forums.cjb.net/ladanivaclub.html
[img]http://img444.imageshack.us/img444/5625/onlyinnivacd7.gif[/img]

User avatar
jeronimo
Posts: 3372
Joined: Thu Mar 08, 2007 11:45 pm
Automobil: vaz21214-20
Location: beograd

Post by jeronimo »

lajka gazi serijski oko 33 cm...ali to češe patos i to dobro...
" :) Prva,druga,kuplung,treća ruski ti je menjač sila :) "

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1055
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver »

Image

И ово чудо има точкове и то осам њих, па би неко могао да га назове оклопним аутомобилом. Приде, не тако давно, у нашој штампи могло је да се прочита о томе како, наводно, Србија купује чак 200 комада оклопних транспортера точакаша и као, ово је један од најозбиљнијих кандидата - БТР-90. Као и његове претходнике, и 90-ку је развио ГАЗ и има фабричку ознаку ГАЗ-5923, али се производи у фабрици у Арзамасу. Представљен је публици давне 1994., док су сва испитивања завршена 2004-те и од тада је почело постепено увођење БТР-90 у армију РФ.

Има којекавих чуда којима вас небих давио, некакве силне електронике, кажу да се може окренути као и тенк - точкови на једној страни се окрећу напред, на другој страни – супротно (наравно – погон је на свим точковима, а мењач је хидромеханички реверсни). За њега постоји чак и ЕРО против кумулативних пројектила, а дно корпуса возила је у форми слова V, што утиче на бољу противминску заштиту.

I ovo čudo ima točkove i to osam njih, pa bi neko mogao da ga nazove oklopnim automobilom. Pride, ne tako davno, u našoj štampi moglo je da se pročita o tome kako, navodno, Srbija kupuje čak 200 komada oklopnih transportera točakaša i kao, ovo je jedan od najozbiljnijih kandidata - BTR-90. Kao i njegove prethodnike, i 90-ku je razvio GAZ i ima fabričku oznaku GAZ-5923, ali se proizvodi u fabrici u Arzamasu. Predstavljen je publici davne 1994., dok su sva ispitivanja završena 2004-te i od tada je počelo postepeno uvođenje BTR-90 u armiju RF.

Ima kojekavih čuda kojima vas nebih davio, nekakve silne elektronike, kažu da se može okrenuti kao i tenk - točkovi na jednoj strani se okreću napred, na drugoj strani – suprotno (naravno – pogon je na svim točkovima, a menjač je hidromehanički reversni). Za njega postoji čak i ERO protiv kumulativnih projektila, a dno korpusa vozila je u formi slova V, što utiče na bolju protivminsku zaštitu.


Image

Ево само неких основних техничких података:
посада је 3 + 7 чланова
дужина – 8,3 м
ширина – 3,1 м
висина – 3 м
маса - 21 т
основно наоружање – 30-мм аутоматски топ 2А42 (са 500 пројектила) – постоји и верзија са спареним нископотисним 100 мм топом-лансером 2А70 и 30-мм аутоматским топом 2А72
допунско наоружање – 7,62 мм ПКТ (2000 метака), аутоматски бацач граната АГ-17 (400 граната), вођене ракете Конкурс-М (4 ком.)
мотор је свегоривни течношћу хлађен турбо са 510 к.с.
ослањање точкова је независно, торзионо са телескопским амортизерима
максимална брзина по путу је 100 км/ч, а на плаву је 9 км/ч
аутономија по путу је 8000 км

Evo samo nekih osnovnih tehničkih podataka:
posada je 3 + 7 članova
dužina – 8,3 m
širina – 3,1 m
visina – 3 m
masa - 21 t
osnovno naoružanje – 30-mm automatski top 2A42 (sa 500 projektila) – postoji i verzija sa sparenim niskopotisnim 100 mm topom-lanserom 2A70 i 30-mm automatskim topom 2A72
dopunsko naoružanje – 7,62 mm PKT (2000 metaka), automatski bacač granata AG-17 (400 granata), vođene rakete Konkurs-M (4 kom.)
motor je svegorivni tečnošću hlađen turbo sa 510 k.s.
oslanjanje točkova je nezavisno, torziono sa teleskopskim amortizerima
maksimalna brzina po putu je 100 km/č, a na plavu je 9 km/č
autonomija po putu je 8000 km


Image
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

Post Reply